Rietputwerkgroep

De Rietput.
Bij het Goese Sas ligt de zoete inlaag ‘De Rietput’, die de Beheerswerkgroep van onze KNNV-afdeling als natuurgebied beheert. Het werk bestaat voornamelijk uit het maaien van kruidenvegetaties in de zomer en het afzetten van houtig gewas in de winter. Het resultaat van dit beheer wordt jaarlijks intern besproken door een kleine commissie, de Rietputwerkgroep.

Beheer.
De KNNV voert het beheer al vanaf 1987 en heeft daarvoor een beheersovereenkomst met de eigenaar Waterschap Scheldestromen afgesloten. Voordien was er weinig aandacht voor de natuur van de inlaag en was er sprake van toenemende verstoring door recreanten. De ambitie van de vereniging is het behoud van enkele vochtige tot natte graslanden, ‘uitgestrekt’ rietland en een beperkte oppervlakte moerasbos. De totale oppervlakte is slechts 3,2 ha en op een klein deel is stevig beheerswerk nodig.

Orchideeënrijk grasland.
De mogelijkheid om hier orchideeënrijk grasland te ontwikkelen heeft vanaf het begin de aandacht gehad. Diverse orchideeën zijn aanwezig, waarbij moeraswespenorchis en grote keverorchis het meest succesvol zijn. Andere kruiden hebben eveneens de aandacht, waarvan geelhartje, paddenrus en addertong zomaar wat soorten zijn die duiden op een bijzonder natuurgebied.

Foto Jans G. ©. Rietput maart 2018.

Bruine kiekendief als broedvogel.
Het relatief grote oppervlak aan riet is voor vogels van belang; de bruine kiekendief mag hier als waardevolle broedvogel genoemd worden. Het riet wordt niet gemaaid en biedt ook in de winter dekking voor de fauna. Tussen het riet komt een ander grasachtig gewas, galigaan, als bijzonderheid voor.

FotoCees L. ©. bruine kiekendief juni 2017.


Gras- en rietland. 
De natuur van het gras-  en rietland is belangrijk, de inspanningen zijn erop gericht het dichtgroeien met houtig gewas te voorkomen. Ondanks de wat mindere waardering van houtige begroeiing in de inlaag, is er toch gekozen voor een kleine oppervlakte met ‘bos’. Het gaat om een spontane ontwikkeling, waarbij grauwe wilg domineert. Met de aanwezige soorten is eerder sprake van een hoog struweel, hetgeen we ook zo willen houden.


Foto Jans G. ©. Rietput maart 2018.

Periodiek veel recreatie.
De Rietput ligt in een omgeving met periodiek veel recreatie. Het gaat voornamelijk om watersport en oeverrecreatie bij het Goese Sas. De inlaag is niet toegankelijk voor het publiek, waardoor de natuur relatief weinig storing ondervindt van de recreanten.

Werkzaamheden.
“In de winterperiode worden de knotwilgen in de Rietput geknot door de Beheerwerkgroep.
In de zomer worden gedeeltes van het open gebied door SLZ gemaaid.
Het hooi wat hiervan afkomt wordt afgevoerd om zodoende bijzondere planten de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen.”

Voor activiteiten zie Agenda activiteiten

Voor verslagen van Inventarisatie rapporten van de afgelopen jaren zie tabel bij: Plantenwerkgroep.

Voor contacten naar Eric B. Contact